مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Merkurius - Plan Features:

1Mb Diskspace

100Mb Bandwidth

*GRATIS untuk setiap pembelian domain di Enigma


رایگان!
Venus - Plan Features:

50Mb Diskspace

200 Mb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Bumi - Plan Features:

100Mb Diskspace

500Mb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Mars - Plan Features:

150Mb Diskspace

1Gb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Jupiter - Plan Features:

200Mb Diskspace

2Gb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Saturnus - Plan Features:

500Mb Diskspace

5Gb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Bimasakti - Plan Features:

500Mb Diskspace

10Gb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Andromeda - Plan Features:

1Gb Diskspace

20Gb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Omega - Plan Features:

2Gb Diskspace

40Gb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Triangulum - Plan Features:

5Gb Diskspace

60Gb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Centaur - Plan Features:

10Gb Diskspace

80Gb Bandwidth

Cpanel-Fantastico

PHP5, MYSQL

POP3/SMTP, Webmail, Subdomain


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.90.119.59) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution